HISTORIA FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

 

· 1214 – 1294 r. - Angielski mnich i filozof Roger Bacon opisuje działanie camera obscura, znaną już w starożytności i stosowaną przez arabskiego matematyka i astronoma Ibn al Hainhana Alzhazena do obserwacji słońca w X wieku.

· 1450 – 1560 r. – Camera obscura i laterna magica zostały licznie opisane. Autorami opisów miedzy innymi są Leonardo da Vinci, Girolamo Cardano, Giovanni Battista della Porta.

· 1550 r. – Girolamo Cardano zastępuje otwór camera obscura pojedynczą soczewką skupiającą.

· 1565 r. – Georg Fabritius odkrywa w kopalni bromek srebra i dokonuje jego opisu.

· 1646 r. – Athanasius Kircher udoskonala laterna magica.

· 1727 r. – Johan Heinrich Schulze odkrywa i opisuje światłoczułość azotanu srebrowego.

· 1757 r. – Odkrycie światłoczułości chlorku srebrowego przez Giacomo Battista Beccaria.

· 1777 r. – Carl Wilhelm Scheele stwierdza, że sczerniały na świetle chlorek srebrowy jest zredukowanym metalicznym srebrem nie rozpuszczalnym w wodzie, a nie naświetlony chlorek srebrowy jest rozpuszczalny w wodzie.

· 1802 r. – Pierwsze kopie na papierze nasyconym azotanem srebrowym wykonane przez Thomasa Wedgwooda i Humphrey Davey. Wedgwood wpadł też na pomysł, aby do „wykreślenia” obrazu na materiale światłoczułym użyć camerę obscura.

· 1819 r. – John Frederick William Herschel odkrył zdolność tiosiarczanu sodowego do rozpuszczania chlorków srebrowych.

· 1826 r. – Josef Nicephore Niepce z okna swej pracowni wykonuje fotografie nazwane przez siebie heliografiami. Powstały one na płytce cynkowej pokrytej warstwą światłoczułego asfaltu. Czas naświetlania wynosił około 8 godzin.

· 1829 r. – Nicephore Niepce i Louis Daguerre zawiązują spółkę w celu prowadzenia badań nad fotografią.

· 1835 r. – Louis Daguerre uzyskuje pierwsze dagerotypy - fotografie na srebrnych płytkach pokrytych jodkiem srebrowym i wywoływanych w parach rtęci.

· 1839 r. – Francois Arago ogłasza wynalazek dagerotypii na posiedzeniu Akademii Francuskiej, ofiarowując go bezinteresownie światu. - J. F. W. Herschel zaproponował nazwy: fotografia, negatyw i pozytyw. - William Henry Fox Tablot opisuje w listach do Herschela swe próby fotografowania na negatywach papierowych, z których odbijał obrazy pozytywne. Metodę swą nazwał kalotypią. Była to pierwsza metoda negatywowo – pozytywowa.

· 1840 r.– John Frederick Goddard odkrył wpływ dodatku bromu na wzrost światłoczułości płytek dagerotypowych. - Pierwsze dagerotypy Księżyca wykonał John William Draper, a w rok później William Cranch Bond. · Pierwsze dagerotypy mikroskopowe wykonał Heinrich Robert Goeppert we Wrocławiu. Zdjęcia mikroskopowe wykonywał swą metodą już w 1836 r. H. W. F. Talbot.

·1841 r.– William Henry Fox Talbot oficjalnie ogłasza do końca opracowany swój proces fotograficzny zwany kalotypią (talbotypią). - Peter Wilhelm Friedrich Voigtlander wyprodukował pierwszy całkowicie metalowy aparat fotograficzny do zdjęć dagerotypowych.

· 1842 r. - J. F. W. Herschel odkrywa możliwość stosowania niektórych światłoczułych związków żelaza dla celów fotograficznych, głównie do uzyskiwania kopii pozytywowych.

· 1847 r. - Niepce de Saint Victor zastosował szklane płyty powlekane światłoczułą warstwą albuminową nasyconą jodkiem potasowym i doczulonym (w ciemności) w roztworze azotanu srebrowego.

· 1850 r. - Evrard Louis Blanquart jako pierwszy preparuje albuminowe papiery.
- Pierwsze zdjęcia gwiazd wykonali astronomowie: syn Williama Crancha Bonda — George Philips, i John Adams Whipple. Były to zdjęcia gwiazd Kastor i Wega.

· 1851 r. - Frederick Scott Archer oraz Gustave Le Gray ogłaszają wynalezioną przez siebie mokrą metodę kolodionową, która była wielkim krokiem naprzód w stosunku do dagerotypii i talbotypii.

· 1852 r. - F. S. Archer, Henri Victor Regnault i Justus von Liebig odkrywają wywołujące właściwości pirogalolu.
- W. H. F. Talbot zaobserwował, że warstwa żelatyny nasycona w ciemności dwuchromianem potasowym zostaje zgarbowana pod wpływem światła, dzięki czemu w wodzie rozpuści się tylko w tych miejscach, na które nie padło światło, czyli w miejscach nie zgarbowanych. Zjawisko to było później wykorzystywane w różnych technikach pozytywowych.

· 1853 r. - Na polach bitew wojny krymskiej (1853—1856) pojawiają się pierwsi fotografowie, m.in. Roger Fenton.
- John Benjamin Dancer zbudował pierwszy aparat do zdjęć stereoskopowych.

· 1855 r. - Clerk Maxwell odkrył prawidła addytywnej metody fotografii barwnej.

· 1856 r. - Richard Hill Norris pokrył kolodionowe płyty ochronną warstwą gumy arabskiej.
- Gaspard Felix Tournachon, znany pod pseudonimem Nadar, wykonał pierwsze zdjęcia z kosza balonu; były to widoki ulic i placów Paryża.
- John Pouncy jako pierwszy otrzymuje obrazy fotograficzne metodą gumową.

· 1857 r. - David Woodward skonstruował „słoneczną kamerę", rodzaj powiększalnika na światło słoneczne.

· 1859 r. - Robert Bunsen i Henry Enfield Roscoe użyli po raz pierwszy proszku błyskowego (magnezji) jako źródła światła przy fotografowaniu.
- Podczas walk w Piemoncie sztab wojsk francuskich przygotował mapy górskiego terenu walk na podstawie zdjęć wykonanych z kosza balonu.

· 1860 r. - John Henry Dallmayer zakłada w Willesden (Anglia) wytwórnię instrumentów.
- optycznych, która produkować będzie później wiele znanych obiektywów fotograficznych.
- Adolphe Fargier opracowuje pozytywowy proces pigmentowy.

· 1862 r. - C. Russel odkrył chemiczne wywoływanie w środowisku alkalicznym.
- Pierwsze zdjęcia siatkówki oka ludzkiego zostały wykonane przez lekarza i fizjologa amerykańskiego Henry Davida Noyesa.
- Podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych wykorzystano zdjęcia wykonane z kosza balonu (z wysokości 350 m) do rozpoznania pozycji nieprzyjaciela.

· 1865 r. - George Wharton Simpson zastosował papier pozytywowy z warstwą kolodionową.
- Hugo Adolph Steinheil obliczył pierwszy obiektyw aplanat o otworze względnym 1:7 i kącie obrazu 60°. Na przeciąg około 30 lat stał się on najpopularniejszym obiektywem. Jego produkcję podjęły w rok później zakłady Dallmayera.
- Pierwsze zdjęcia podwodne wykonał Wilhelm Bauer; fotografował on ze specjalnej zbudowanej przez siebie łodzi podwodnej.

· 1866 r. - Martinez - Sanchez i J. Leurent zastosowali barytowanie papieru przeznaczonego na podłoża warstwy światłoczułej.

· 1868 r. - Ducos de Hauron opatentował proces otrzymywania barwnych fotografii na zasadzie metody subtraktywnej, rastrowej.

· 1870 r. - Wykorzystanie zdjęć fotograficznych do opracowania planów umocnień Strassburga.

· 1871 r. - Richard Leach Maddox wprowadził oblew płyt emulsją bromożelatynową; dało to początek suchym materiałom światłoczułym.

· 1873 r. - Hermann Wilhelm Vogel odkrył zjawisko sensybilizacji optycznej światłoczułej warstwy kolodionowej; przez dodanie do warstwy żółtego barwnika uczulił ją na światło zielone.

· 1876 r. - Przemysłową produkcję suchych płyt bromożelatynowych podejmuje Liverpool Dry Plate Company.

· 1877 r. - Eadweard Muybridge fotografuje fazy biegu konia za pomocą zbudowanego przez siebie systemu 12 i 24 kamer.

· 1878 r. - Joseph Wilson Swan, Charles Bennett i Desire van Monckhoven odkryli, niezależnie od siebie, współoddziaływanie żelatyny i halogenków srebra w emulsji światłoczułej.

· 1880 r. - William Abney odkrył wywołujące działanie hydrochinonu.
- Joseph Maria Eder odkrył wywołujące działanie pirokatechiny.

· 1882 r.- Pierwsze migawki szczelinowe konstruują: O. Anschutz, W. England, B. J. Edyards, E. H. Farmer i Polak Stanisław Jurkowski.

· 1883 r. - Ernst Howard Farmer podał recepturę kąpieli osłabiającej, nazywanej odtąd jego nazwiskiem.

· 1884 r. - J. M. Eder odkrył działanie erytrozyny jako ortochromatycznego sensybilizatora.
- Ernst Mach wykonuje pierwsze zdjęcia ultraszybkie; są to wizerunki pocisków w locie uzyskane przy oświetleniu iskrą elektryczną.

· 1886 r. - Friedrich Otto Schott zakłada w Jenie szlifiernię szkieł optycznych, która dała początek rozwojowi przemysłu optycznego w Niemczech.

· 1887 r. - Hannibal Goodwin odkrył przydatność taśmy celuloidowej jako podłoża dla warstwy światłoczułej, co dało początek produkcji błon fotograficznych.
- Firma Bausch and Lomb w Rochester (Stany Zjednoczone) rozpoczyna produkcję znanych migawek centralnych sektorowych.

· 1888 r.- Zakłady George Eastmana w Rochester rozpoczęły produkować pierwszy na świecie aparat fotograficzny na .błonę zwojową nazwany Kodak.
- Momme Andresen odkrył wywołujące działanie parafenylenodwuaminy. D Ottomar Anschutz uzyskuje patent na swoją migawkę szczelinową.

· 1889 r. - Alexander Lainer zastosował zakwaszanie utrwalacza (tiosiarczanu) siarczynem sodowym.
- Paul Rudolph obliczył pierwszy obiektyw anastygmatyczny symetryczny Protar.

· 1890 r. - Zakłady Zeissa rozpoczynają produkcję obiektywów Protar. - Metoda sensitometryczna (pomiaru światłoczułości) Ferdynanda Hurtera i Vero Charles Driffielda.

· 1891 r. - M. Andresen odkrył wywołujące działanie para-aminofenolu i orto-fenylenodwuaminy.
- Julius Hauf opatentował nowe wywoływacze o nazwach: metol, amidol i glicyna; stały się one najważniejszymi wywoływaczami w historii fotografii.
- Thomas Alva Edison opracował perforowaną błonę zwojową o szerokości 35 mm stosując ją jako błonę filmowa, do kinetoskopu.
- Obliczono pierwsze teleobiektywy (Miethe, Steinheil, Dallmeyer).
- Zdjęcia trójbarwne dokonane jednym aparatem (metoda G. Lippmanna).

· 1892 r. - Otto Magerstaedt zaproponował zastosowanie w materiałach światłoczułych warstwy izolacyjnej zmniejszającej powstające w nim odblaski świetlne.

· 1893 r. - Ukazują się anastygmatyczne obiektywy angielskie firmy Cooke tzw. „Cooke Lens" — obliczone przez Harolda Dennisa Taylora.

·1894 r. - System sensytometryczny (pomiaru światłoczułości) opracowany przez Juliusa Scheinera.

· 1895 r. - Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promieniowanie nazwane od jego nazwiska, dając podstawy rozwoju fotografii rentgenowskiej (rentgenografii).

·1898 r. - Pierwszy składany aparat mieszkowy na błonę zwojową Vest Pocket Kodak Eastmana.

· 1900 r. - Hans Harting obliczył anastygmatyczny tryplet Heliar, produkowany od 1902 r. przez zakłady Voigtlandere.

·1902 r. - Paul Rudolph obliczył produkowany przez zakłady Zeissa obiektyw Tessar — anastygmat asymetryczny oparty na zasadzie trypletów H. D. Taylora.
- Friedrich Deckel skonstruował migawkę centralną sektorową Compound, z której wykształciła się znana migawka Compur.

· 1906 r. - Zakłady Wratten and Wainwright Ltd. rozpoczęły produkcję płyt pan-chromatycznych.

·1907 r. - Firma Lumiere wprowadza na rynek barwne materiały rastrowe, tzw. płyty Autochrom.
- E. J. Wall i Welborne Piper wprowadzają technikę bromolejową.

· 1909 r. - Pierwsze zdjęcie fotograficzne wykonał z samolotu M. Meurisse; przedstawia ono lotnisko z samolotami Antoinette'a widziane z wysokości 70 m.

·1910—1914 r. - Rudolf Fischer opracował prawidła barwo twórczego wywoływania oraz pracował nad metodą barwną opartą na wielowarstwowych światłoczułych materiałach do fotografii barwnej.

· 1914 r. - Oskar Barnack buduje prototyp małoobrazkowego aparatu fotograficznego na filmową błonę perforowaną 35 mm.
- Firma Kodak wprowadza pierwotny proces Kodachrome.

·1916 r. - Firma Agfa wprowadza na rynek barwne materiały rastrowe.

· 1920 r. - Henricus Luppo-Cramer odkrywa zasady desensibilizacji (odczulania).

·1924 r. - Zakłady Ernemanna w Dreźnie wyprodukowały wysokiej klasy aparat fotograficzny Ermanox z obiektywem Ernostar o dużym otworze względnym 1:2.

· 1925 r. - Firma Leitz przystępuje do przemysłowej produkcji pierwszego aparatu małoobrazkowego (24x36 mm) na filmową błonę perforowaną, opartego o udoskonalony prototyp O. Barnacka z 1914 r.; aparat nazwano Leica.

·1926 r. - Firma Franke und Heidecke wyprodukowała pierwszy aparat fotograficzny do zdjęć stereoskopowych na błonie zwojowej Rolleidoscop.

· 1928 r. - Firma Franke und Heidecke wyprodukowała pierwszą lustrzankę dwuobiektywową Rolleiflex (6x6 cm) z obiektywem Tessar 1:4,5. W rok później aparat ten pojawił się w sprzedaży w wielu krajach.

·1932 r. - Witold Romer publikuje opracowaną przez siebie nową tonorozdzielczą technikę pozytywową — izohelię.

· 1933 r. - Firma Ihagee wyprodukowała jednoobiektywową lustrzankę Standard Exakta o formacie klatki 4,5x6 cm.
- Firma Zeiss-Ikon rozpoczęła produkcję aparatu Contax — drugiego po Leice aparatu małoobrazkowego na perforowaną błonę filmową.

·1935 r. - Firma Kodak wprowadza na rynek odwracalny materiał barwny oparty na metodzie subtraktywnej opracowanej przez Leopolda Godowskiego i Leopolda Manesa.

· 1936 r. - Robert Koslowski odkrył możliwość podniesienia światłoczułości materiałów fotograficznych przez dodanie minimalnej ilości związków złota.
- Firma Ihagee wyprodukowała lustrzankę jednoobiektywową na perforowaną błonę filmową (klatka 24 x 36 mm) — Kine-Exakta.

·1937 r. - Firma Agfa wprowadziła na rynek odwracalny materiał barwny, Agfaco-lor, oparty na zasadzie subtraktywnej.
- Firma Franke und Heidecke wprowadza na rynek udoskonalony typ lustrzanki dwuobiektywowej Rolleiflex-Automat.

· 1939 r. - Laboratorium Agfy opracowało negatywowo-pozytywowy proces fotografii barwnej.

·1940 r. - Elektronowa lampa wyładowcza Edgertona.

· 1942 r. - Pojawiają się pierwsze obiektywy z powłokami przeciwodblaskowymi.
- Firma Kodak wprowadza na rynek barwny materiał fotograficzny Koda-color dla procesu negatywowo-pozytywowego.
- J- D- Kendall uzyskuje patent na nową substancję wywołującą — Fenidon, odkrytą dwa lata wcześniej.

·1945 r. - Firma Kodak wprowadziła na rynek odwracalne materiały barwne Ektachrome, jedne z najpopularniejszych do dziś.

· 1947 r. - Edwin Herbert Land wprowadza na rynek pierwsze specjalne aparaty oraz materiały fotograficzne do fotografii momentalnej (minutowej) — czarno-białej — Polariod.

·1948 r. - Pierwsze aparaty małoobrazkowe z pryzmatem pentagonalnym w układzie celowniczym: Contax i Rectaflex.

· 1955 r. - Pierwsze obiektywy z półautomatyczną przysłoną.

·1959 r. - Półautomatyczne i automatyczne aparaty małoobrazkowe z przysłoną lub migawką sprzężoną ze światłomierzem (fotooporem z siarczku kadmu).
- - Firma Voigtlander rozpoczyna produkcję obiektywów o zmiennej ogniskowej (Zoomar 1:2,8; f = 36—82 mm) do aparatów małoobrazkowych.
- Pierwsze zdjęcia odwrotnej strony Księżyca wykonane przez statek kosmiczny Łunnik III, wysłany z Ziemi 14 października.

· 1959 r. - Firma Pentacon (NRD) wyprodukowała lustrzankę jednoobiektywową 6 x 6 cm Praktisix.

·1961 r. - Herman Titow wykonuje pierwsze zdjęcia w kosmosie z pokładu Wostoka 2; posługuje się aparatem fotograficznym Smiena 5 i Smiena 6.

· 1963 r. - Firma Kodak wprowadza na rynek nowy typ aparatu fotograficznego na błonę małoobrazkową Kodak-Instamatic; są to aparaty o systemie szybkiego załadunku.
- Warszawskie Zakłady Fotooptyczne wyprodukowały obiektyw do powiększeń barwnych Janpol-color, z wbudowanymi filtrami do korelacji barw. Jest to pierwszy tego rodzaju obiektyw na świecie.

·1966 r. - Firma Rolki Werke (dawna Franke und Heidecke) wprowadza na rynek jednoobiektywową lustrzankę 6 x 6 cm Rolleiflex SL66.

· 1969 r. - Pierwsze zdjęcia fotograficzne wykonane na powierzchni Księżyca przez astronautów Aldrina i Armstronga; posługiwali się oni specjalną kosmiczną wersją szwedzkiej lustrzanki jednoobiektywowej — Hasselblad.

·1972 r. - Firma Polaroid E. H. Landa wprowadza na rynek całkowicie zautomatyzowany aparat do fotografii momentalnej SX-70, wymagający od użytkownika jedynie załadowania i naciskania spustu migawki.

· 1975 r. - Na rynku zachodnim ukazują się wyładowcze lampy błyskowe z komputerem, regulującym czas trwania błysku do wielkości niezbędnej przy danych parametrach, co daje znaczne oszczędności energii czerpanej ze źródła prądu elektrycznego.
- Następuje coraz szersze rozpowszechnienie głowic korekcyjnych (filtracyjnych) do powiększalników oraz maskownic z automatyzacją ekspozycji.


Szkola Wizazu // Forum WSR // IMiNS // Strony sluchaczy WSR - powrot // WSR // WSR, Szkoła Fotografii